Hoppa till innehåll

Obearbetad sorg

Hem » Vad är sorg? » Obearbetad sorg

Obearbetad sorg

Bearbetning av sorg är en komplex process som kräver kunskap, tid och engagemang. Även om sorgereaktioner är normala och naturliga så innebär inte det att bearbetning sker per automatik. För att få fullständig och långsiktig läkning behöver oftast en konkret sorgbearbetning genomföras.

Hela livet påverkas

Sorg som förblir obearbetad kan leda till omfattande konsekvenser. Konsekvenser som kan dölja den egentliga underliggande orsaken – obearbetade förluster. Vi har kanske problem med våra relationer, utan att förstå att det är sorg från vår barndom som är den bakomliggande orsaken. Eller så har vi låg energi och livsglädje, utan att förstå att det är en tidigare separation som plågar oss. Här följer några exempel på vanliga effekter av obearbetad sorg.

Känslomässigt

 • Humörsvängningar. Emotionell instabilitet med plötsliga skiftningar i humör, samt intensiva känslomässiga uttryck.
 • Ilska och vredesutbrott. Sörjande kan uppleva ökad irritabilitet, ilska och frustration.
 • Skuldkänslor. Skuld och ånger över saker som lämnats osagt eller ogjort.
 • Minskad glädje. Svårt att hitta glädje och intresse för arbete, hobbyer och andra aktiviteter.
 • Rädsla och ångest. Obearbetad sorg kan bidra till ökad ångest och oro, ofta centrerad kring rädslan att drabbas av liknande förluster.
 • Nedstämdhet. Depressiva symptom som utmattning, känslor av hopplöshet och bristande intresse för aktiviteter och framtiden.
 • Saknad. Oförmåga att gå vidare på grund av intensiv saknad och längtan efter det som gått förlorat.
 • Sämre självkänsla. Obearbetad sorg kan leda till sämre kontakt med känslolivet, vilket kan resultera i minskad glädje, intuition, självförtroende och självkänsla.

Mentalt

 • Koncentrationssvårigheter. Svårigheter att fokusera på uppgifter och fatta beslut, vilket kan påverka arbete, skola och aktiviteter.
 • Ältande. Återkommande tankar och minnen som begränsar livet för den sörjande.
 • Minnesproblem. Sorgerelaterad stress och känslomässig ångest kan gör det svårt att komma ihåg saker.
 • Smärtsamma bilder. Starka minnesbilder som etsats sig fast på näthinnan efter exempelvis vanställande sjukdom, våldsam död och andra trauman.
 • Känslighet för intryck. Obearbetad sorg kan leda till ökad känsliga för stimuli.
 • Ökad risk för suicid. Obearbetad sorg öka risken för självmordstankar eller självmordsbeteenden, särskilt om den känslomässiga smärtan blir överväldigande.
 • Missbruk och beroende. Sörjande kan vända sig till alkohol, droger, shopping, mat, sex, spel och andra självskadebeteenden för att dämpa känslor och stress.

Fysiskt

 • Energiförlust. Obearbetad sorg kan leda till ihållande trötthet, låga energinivåer och utmattning.
 • Fysisk smärta. Huvudvärk, spänningar och värk i kroppen på grund av känslomässig stress.
 • Sömnstörningar. Sömnlöshet, mardrömmar och störda sömnmönster är vanliga konsekvenser.
 • Aptitförändringar. Förändringar i aptit kan orsaka viktminskning, viktökning och ojämn energinivå.
 • Försvagat immunförsvar. Stressen i samband med sorg kan försvaga immunförsvaret, vilket gör oss mer mottagliga för sjukdomar och infektioner.

Relationer

 • Isolering och ensamhet. Sörjande kan isolera sig socialt och undvika situationer, platser eller personer som påminner om förlusten.
 • Rädsla att bli övergiven. Obearbetade förluster kan göra det utmanande att etablera och upprätthålla nära relationer.
 • Konflikter. Sörjandes starka och pendlande känslor kan leda till gräl och spänningar i relationer.
 • Inverkan på föräldraskap. Obearbetad sorg kan på olika sätt hindra oss från att vara känslomässigt tillgängliga och stödjande för våra barn.
 • Emotionell distans. Sörjande kan dra sig undan känslomässigt, vilket kan leda till försämrade relationer och ensamhet.
 • Bristande tillit. Obearbetad sorg kan skapa problem med tillit och därmed försvåra djupa känslomässiga kontakter med andra.

Arbetsliv

 • Försämrad arbetsprestation. Minskad koncentration, kreativitet och motivation kan leda till sämre beslutsfattande, försämrade prestationer och minskad arbetskvalitet.
 • Frånvaro och sjukskrivning. Obearbetad sorg kan vara en bidragande eller bakomliggande orsak till depression, utmattningssyndrom, ångestsyndrom, stressreaktioner, sömnstörningar, samt långvarig smärta och värk.
 • Ökad olycksrisk. Sorgens kognitiva effekter kan leda till koncentrationssvårigheter och arbetsrelaterade olyckor.
 • Karriärstagnation. Obearbetad sorg kan hämma karriärutvecklingen med förlorade möjligheter till löneförhöjningar, befordran och karriäravancemang som följd.
 • Sämre arbetsrelationer. Negativ inverkan på social interaktion och samarbete med kollegor, samt minskat deltagande i professionella sammankomster.

Läs mer: Sorgbearbetning >>